Điện về đảo xa
Bài thơ của tác giả Tầm Xuân, viết trong cảm xúc của những ngày điện lưới quốc gia về