Thông tin đấu thầu

Ngày gửi Dự án Nội dung gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
28/04/2017 Phục vụ sản xuất năm 2017 của Công ty Lưới điện cao thế miền Trung

Gói thầu 01-TGCTNH: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại

Chào hàng cạnh tranh, qua mạng. http://muasamcong.mpi.gov.vn

27/04/2017 08/05/2017
26/04/2017 Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2

CPC-JICA-ĐNPC/HC-VL-VTTB/01: Cung cấp cáp ngầm trung, hạ áp các loại – tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối quận Sơn Trà – Đà Nẵng

Đấu thầu rộng rãi trong nước

08/05/2017 09/06/2017
26/04/2017 Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2

CPC-JICA-ĐNPC/HC-VL-VTTB/01: Cung cấp cáp ngầm trung, hạ áp các loại – tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối quận Sơn Trà – Đà Nẵng

Đấu thầu rộng rãi trong nước

08/05/2017 09/06/2017
26/04/2017 Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2

CPC-JICA-ĐNPC/HC-VL-VTTB/01: Cung cấp cáp ngầm trung, hạ áp các loại – tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối huyện Hoà Vang và quận Cẩm Lệ – Đà Nẵng

Đấu thầu rộng rãi trong nước

08/05/2017 09/06/2017
26/04/2017 Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2

CPC-JICA-ĐNPC/HC-VL-VTTB/02: Cung cấp dây dẫn trung, hạ áp các loại – tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối huyện Hoà Vang và quận Cẩm Lệ – Đà Nẵng

Đấu thầu rộng rãi trong nước

08/05/2017 09/06/2017
26/04/2017 Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2

CPC-JICA-ĐNPC-VTTB/04: Cung cấp cách điện 24kV, phụ kiện trung hạ áp các loại

Đấu thầu rộng rãi trong nước

08/05/2017 09/06/2017
26/04/2017 Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2

CPC-JICA-ĐNPC-VTTB/05: Cung cấp thiết bị đóng cắt

Đấu thầu rộng rãi trong nước

08/05/2017 09/06/2017
26/04/2017 Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2

CPC-JICA-ĐNPC-VTTB/06: Cung cấp tủ điện trọn bộ

Đấu thầu rộng rãi trong nước

08/05/2017 09/06/2017
26/04/2017 Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2

CPC-JICA-ĐL-VTTB/01: Cung cấp dây dẫn trung, hạ áp

Đấu thầu rộng rãi trong nước

08/05/2017 09/06/2017
26/04/2017 Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2

CPC-JICA-PY-VTTB/01: Cung cấp dây dẫn trung, hạ áp

Đấu thầu rộng rãi trong nước

08/05/2017 09/06/2017