Thông tin đấu thầu

Ngày gửi Dự án Nội dung gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
26/04/2017 Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2

CPC-JICA-VTTB/02: Cung cấp máy biến áp

Đấu thầu rộng rãi trong nước

08/05/2017 09/06/2017
26/04/2017 Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2

CPC-JICA-VTTB/03: Cung cấp cách điện trung áp và phụ kiện

Đấu thầu rộng rãi trong nước

08/05/2017 09/06/2017
26/04/2017 Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2

CPC-JICA-VTTB/04: Cung cấp thiết bị đóng cắt

Đấu thầu rộng rãi trong nước

08/05/2017 09/06/2017
26/04/2017 Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2

CPC-JICA-VTTB/05: Cung cấp tủ điện trọn bộ

Đấu thầu rộng rãi trong nước

08/05/2017 09/06/2017
25/04/2017 Phát triển năng lượng tái tạo và mở rộng, cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu, vùng xa

Gói thầu CPC-ADBAFP4-QT-G01 “Cung cấp dây dẫn trung và hạ áp, cách điện, phụ kiện và thiết bị đóng cắt

Đấu thầu rộng rãi trong nước

05/05/2017 08/06/2017
25/04/2017 Phát triển năng lượng tái tạo và mở rộng, cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu, vùng xa

Gói thầu CPC-ADBAFP4-QT-G02: Cung cấp máy biến áp phân phối và tủ điện hạ áp

Đấu thầu rộng rãi trong nước

05/05/2017 08/06/2017
25/04/2017 Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ các nhu cầu sản xuất đợt 2 năm 2017 của Công ty Lưới điện cao thế miền Trung

Gói thầu 07: Cung cấp bọc đầu cáp các loại

Chào hàng cạnh tranh, qua mạng. http://muasamcong.mpi.gov.vn

25/04/2017 05/05/2017
25/04/2017 Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ các nhu cầu sản xuất đợt 2 năm 2017 của Công ty Lưới điện cao thế miền Trung

Gói thầu 08: Cung cấp vật tư thiết bị cho thủy điện

Đấu thầu rộng rãi, qua mạng. http://muasamcong.mpi.gov.vn

25/04/2017 10/05/2017
24/04/2017 Nhà máy thủy điện A Roàng

45-AR: Thi công hệ thống thông tin - SCADA

Rộng rãi trong nước; 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

26/04/2017 26/05/2017
24/04/2017 Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ các nhu cầu sản xuất đợt 2 năm 2017 của Công ty Lưới điện cao thế miền Trung

Gói thầu 05: Cung cấp cáp ngầm trung thế

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. http://muasamcong.mpi.gov.vn

14/04/2017 24/04/2017