Thông tin đấu thầu

Ngày gửi Dự án Nội dung gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
12/10/2009 Phục vụ SXKD năm 2009

Gia công tái chế dây cáp điện cũ thu hồi thành dây cáp điện mới

Đấu thầu rộng rãi trong nước

06/10/2009 20/10/2009
12/10/2009 Phục vụ các công trình ĐTXD và dự phòng năm 2009

Trao đổi MBA cũ thu hồi thành MBA mới.

Đấu thầu rộng rãi trong nước

16/10/2009 30/10/2009
16/09/2009 Hoàn thiện LĐ các xã tiếp nhận để bán lẻ đến hộ tiêu thụ tỉnh Quảng Trị; NCS, CQT LĐ tỉnh Quảng Trị 2009; Cấp điện NM SX gỗ ván MDF Khải Vy tỉnh Đăk Nông; Cấp điện NM SX gỗ ván MDF Long Việt-Đăk Nông; NCS, CQT các TBA tỉnh Gia...

Gói thầu 44: MBA phụ tải; Gói thầu 45: Dây cáp điện.

Đấu thầu rộng rãi trong nước

22/09/2009 07/10/2009
16/09/2009 Cấp điện nhà máy SX gỗ ván MDF Long Việt - tỉnh Đăk Nông

Gói thầu 48: Máy biến áp; Gói thầu 49: Tủ máy cắt trung, hạ thế.

Đấu thầu rộng rãi trong nước

25/09/2009 13/10/2009
16/09/2009 Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ cho các công trình thuộc kế hoạch SCL năm 2009 của Xí nghiệp Điện cao thế miền Trung.

Gói thầu 32: Cung cấp rơle bảo vệ quá dòng

Đấu thầu rộng rãi trong nước

21/09/2009 01/10/2009
12/08/2009 Trung Tâm VT & CNTT Mua sắm thiết bị Router

Mua sắm thiết bị Router

Đấu thầu hạn chế

07/08/2009 26/08/2009
29/07/2009 Phục vụ công trình ĐTXD, SCL năm 2009

Gói thầu 35-40: Gia công tái chế dây cáp điện cũ thu hồi thanh lý thành dây cáp điện mới.

Đấu thầu rộng rãi trong nước.

10/08/2009 26/08/2009
28/07/2009 Phục vụ tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn quý 4/2009

Gói thầu 24: Công tơ cơ 1 pha; Gói thầu 25: Công tơ cơ 3 pha; Gói thầu 26: Hộp bảo vệ 1 công tơ 1 pha composite; Gói thầu 27: Hộp bảo vệ 4 công tơ 1 pha composite;Gói thầu 28: Hộp bảo vệ 1 công tơ 3 pha composite; Gói thầu 29: Dây...

Đấu thầu rộng rãi trong nước

24/07/2009 11/08/2009
02/07/2009 Chống quá tải lưới điện tỉnh Đăk Nông năm 2009; Nâng dung lượng, chống quá tải các TBA tỉnh Đăk Lăk năm 2009; Hoàn thiện lưới điện các khu vực bán lẻ tỉnh Đăk Lăk năm 2009 và công trình Hoàn thiện lưới điện khu vực tiếp nhận tỉnh...

Gói thầu 21: MBA phụ tải; Gói thầu 22: Chống sét van, cầu chì tự rơi và cách điện trung thế; Gói thầu 23: Dây cáp điện.

Đấu thầu rộng rãi trong nước

13/07/2009 30/07/2009
01/07/2009 Mua sắm VTTB phục vụ dự phòng xử lý sự cố

Cung cấp TU, TI, chuỗi cách điện polymer và rơle bảo vệ

Đấu thầu rộng rãi trong nước

30/06/2009 17/07/2009