Thông tin đấu thầu

Ngày gửi Dự án Nội dung gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
24/03/2008 Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ cho các công trình thuộc kế hoạch SCL năm 2008 của Xí nghiệp điện cao thế miền Trung

Gói 11: Cung cấp dây chống sét và cáp điều khiển

Đấu thấu rộng rãi trong nước

07/04/2008 23/04/2008
24/03/2008 Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ cho các công trình thuộc kế hoạch SCL năm 2008 của Xí nghiệp điện cao thế miền Trung

Gói 12: Cung cấp thiết bị nhị thứ và tự dùng

Đấu thấu rộng rãi trong nước

07/04/2008 23/04/2008
24/03/2008 Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ cho các công trình thuộc kế hoạch SCL năm 2008 của Xí nghiệp điện cao thế miền Trung

Gói 13: Cung cấp cột, xà và cấu kiện kim loại

Đấu thấu rộng rãi trong nước

07/04/2008 23/04/2008
24/03/2008 Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ cho các công trình thuộc kế hoạch SCL năm 2008 của Xí nghiệp điện cao thế miền Trung

Gói 14: Cung cấp phụ kiện đường dây và trạm biến áp

Đấu thấu rộng rãi trong nước

07/04/2008 23/04/2008
20/03/2008 Trang bị máy phát điện dự phòng phục vụ sản xuất

Gói thầu 19: MÁy phát điện 250kVA

Đấu thầu rộng rãi trong nước

17/03/2008 03/04/2008
20/03/2008 Phục vụ công tác SCTX và vận hành SX năm 2008

GT 20: Dây dẫn trần các loại; GT 21: Dây nhôm bọc trung, hạ thế; GT 22: Cáp nhôm vặn xoắn ABC; GT 23: Dây đồng bọc các loại; GT 24: Cáp Muller các loại; GT 25: MBA phân phối các loại

Đấu thầu rộng rãi trong nước

14/03/2008 31/03/2008
17/03/2008 Nhà điều hành sản xuất chi nhánh điện Quảng Ngãi

Cung cấp vật tư và thi công xây dựng - Công trình nhà điều hành sản xuất Chi nhánh điện Quảng Ngãi

Rộng rãi trong nước không qua sơ tuyển

07/04/2008 23/04/2008
10/03/2008 Đại tu nhà làm việc Điện lực Quảng Ngãi

Cung cấp vật tư và thi công - Công trình đại tu nhà làm việc Điện lực Quảng Ngãi

Rộng rãi trong nước không qua sơ tuyển.

25/03/2008 10/04/2008
20/02/2008 Phục vụ sản xuất năm 2008

Gói thầu 16: Dụng cụ an toàn; Gói thầu 17: Dụng cụ đo lường; Gói thầu 18: Dụng cụ thi công.

Đấu thầu rộng rãi trong nước

10/03/2008 26/03/2008
18/02/2008 Cấp điện khu dân cư bờ bắc sông Trà Khúc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp đường dây trung, hạ áp và các trạm biến áp

Đấu thầu rộng rãi trong nước không sơ tuyển

25/02/2008 11/03/2008