PC Quảng Ngãi: 10 sự kiện nổi bật năm 2022

06:52 - 22/12/2022  |  1591 lượt xem

Chia sẻ

Năm 2022, với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, cùng với sự thay đổi nhân sự của người đứng đầu của PC Quảng Ngãi và dưới sự chỉ đạo sâu sát của Tổng công ty Điện lực miền Trung, sự quyết tâm đoàn kết của tập thể CBCNV, Công ty Điện lực Quảng Ngãi vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ được giao và có nhiều hoạt động có ý nghĩa với Công ty nói riêng và ngành điện nói chung.

Kiều Trinh - Nguyễn Tuân

  VIDEO XEM NHIỀU