Tri ân khách hàng Đảm bảo cung ứng điện, an toàn điện trong nhân dân