EVN nâng cao chất lượng, hướng đến top đầu ASEAN

14:14 - 31/08/2018  |  4356 lượt xem

Chia sẻ
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hướng vào tái cơ cấu và yêu cầu của Chính phủ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, họat động hiệu lực, chất lượng, xây dựng EVN trở thành một trong các tập đoàn điện lực hàng đầu ASEAN.
EVN nâng cao chất lượng, hướng đến top đầu ASEAN

Nâng cao năng suất chất lượng lao động được coi trọng tại EVN. Ảnh: NLVN

EVN đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/ĐU về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực của EVN đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. EVN cũng hướng đến lộ trình tái cơ cấu Tập đoàn và thực hiện yêu cầu của Chính phủ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, họat động hiệu lực, hiệu quả. Mục tiêu, EVN sẽ trở thành một trong các tập đoàn điện lực hàng đầu ASEAN. 

Để thực hiện được mục tiêu nói trên, EVN hướng vào nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Coi trọng phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ chuyên gia, quản trị doanh nghiệp giỏi và cán bộ khoa học – công nghệ hàng đầu và lao động lành nghề.

Lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị phải xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đồng bộ với đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, rà soát định mức lao động ở từng khâu sản xuất - kinh doanh, đảm bảo sử dụng lao động hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn kế cận đảm bảo chất lượng, số lượng, phù hợp với cơ cấu ngành nghề, lĩnh vực công tác; đảm bảo sự chuyển tiếp giữa các thế hệ, cơ cấu độ tuổi trong quy hoạch. Gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa cán bộ và công tác luân chuyển cán bộ.

Từng bước hợp lý hóa cơ cấu tổ chức của các đơn vị theo từng cấp quản lý, chuẩn hóa hệ thống chức danh theo vị trí công việc đối với viên chức quản lý, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, cấp bậc công nhân kỹ thuật. Rà soát, xây dựng định biên lao động của các nhà máy điện phù hợp với yêu cầu nâng cao trình độ công nghệ và quản lý sản xuất, nhằm quản lý năng suất, định biên và tuyển dụng lao động của từng khâu sản xuất - kinh doanh. Triển khai thực hiện tốt cơ chế đánh giá kết quả thực hiện công việc theo hiệu quả, năng suất và chất lượng trên cơ sở áp dụng hệ thống bảng điểm cân bằng và hệ thống chỉ số đo lường hiệu suất tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc tuyển dụng lao động mới của các đơn vị, đảm bảo cơ cấu, chất lượng nhân lực; rà soát, điều chuyển hợp lý lao động hiện có, mở rộng hình thức thuê ngoài lao động cho các công việc phụ trợ. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế đãi ngộ đối với lao động nghỉ trước tuổi và nghiên cứu, xây dựng cơ chế tiền lương gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, theo vị trí chức danh công việc.

Đặc biệt, Tập đoàn tập trung đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực theo hướng coi trọng phát triển năng lực và phẩm chất của người lao động. Chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý kỹ thuật - vận hành, công nhân lành nghề. Thường xuyên đổi mới, cập nhật nội dung và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, sát hạch. Tăng cường số lượng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ mới, kỹ thuật hiện đại, đào tạo kỹ sư tài năng, chuyên gia kỹ thuật trong các lĩnh vực mũi nhọn như quản lý hệ thống điện, truyền tải, sửa chữa nhiệt điện, tự động hóa, công nghệ thông tin… ở trong nước và ngoài nước.

Trong những năm qua, cùng với quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, EVN đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh và tăng năng suất lao động. Trình độ, tay nghề của người lao động được nâng lên đáng kể, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng dần từng năm. Năng suất lao động tính theo sản lượng điện thương phẩm năm sau luôn cao hơn năm trước.

Theo: VietQ

14:14 - 31/08/2018  |  4356 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

💥 💥 💥 EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

💥 💥 💥 EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

10:26 - 30/05/2022  |  22114 lượt xem