EVN tiếp tục tái cơ cấu về quản trị doanh nghiệp

09:38 - 20/04/2021  |  6862 lượt xem

Chia sẻ
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, năm 2021, Tập đoàn tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành Điện của Chính phủ.
EVN tiếp tục tái cơ cấu về quản trị doanh nghiệp

Hệ thống điện quốc gia được trang bị các thiết bị hiện đại, giảm tối đa nhân lực trực vận hành

Theo đó, Tập đoàn triển khai các thủ tục chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia sang hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trình Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thông qua, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu các doanh nghiệp của EVN giai đoạn 2021-2025; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện khi Đề án được duyệt và phê duyệt Đề án sắp xếp, tái cơ cấu các doanh nghiệp của các Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, Tập đoàn xây dựng các đề án về mô hình tổ chức theo hướng quản lý tập trung tại Công ty mẹ - EVN và các Tổng công ty; Mô hình tổ chức và định biên lao động Cơ quan EVN và các đơn vị; sắp xếp lại các Công ty điện lực/Điện lực cấp quận, huyện; sắp xếp các Truyền tải điện khu vực; Kiện toàn mô hình tổ chức các Ban Quản lý dự án.

Mặt khác, EVN trình Hồ sơ quyết toán cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3); Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu của EVNGENCO2 và quyết toán cổ phần hóa EVNGENCO2; Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa EVNGENCO1.

Ngoài ra, thực hiện thoái vốn theo danh mục đã được Hội đồng thành viên phê duyệt sau khi có hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

Thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn theo Quyết định 852/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2017 – 2020, Tập đoàn đã ban hành Chỉ thị số 1646/CT-EVN ngày 19/03/2020 về kế hoạch thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, cổ phần hóa và thoái vốn năm 2020.

Cụ thể, trong năm 2020, EVN tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu về quản trị doanh nghiệp; trong đó, rà soát quy chế quản lý nội bộ, xây dựng quy định về phân cấp; Rà soát, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định mới của pháp luật.

Bên cạnh đó, cơ bản hoàn thiện Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của EVN giai đoạn 2021-2025; Xây dựng Đề án nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Đề án nâng cao năng suất lao động của EVN, Phương án kiện toàn mô hình quản trị rủi ro; Đề án Chiến lược phát triển EVN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

EVN đã hoàn thiện Đề án chuyển Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia (A0) thành Công ty TNHH MTV và Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Đang triển khai xây dựng Đề án chuyển Công ty Nhiệt điện Thái Bình và Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 thành Công ty TNHH MTV để cổ phần hóa. Đồng thời xây dựng một số đề án sắp xếp các đơn vị cấp 3 trong Tập đoàn như sắp xếp lại các Công ty điện lực/Điện lực cấp quận/huyện; sắp xếp lại các truyền tải điện khu vực thuộc Công ty truyền tải điện.

Hiện EVNGENCO 3 đã hoàn thành Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) tại thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức CTCP lần đầu. Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức công bố kết quả xác định giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ - EVNGENCO2.

Ngày 26/12/2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - EVNGENCO2. Hiện EVNGENCO2 đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để thực hiện IPO vào ngày 08/2/2021.

Đối với cổ phần hóa Công ty mẹ - EVNGENCO1, hiện cũng đã xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 0h ngày 01/01/2020. HĐTV EVN đã ban hành Nghị quyết, đồng thời có văn bản gửi Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty mẹ - EVNGENCO1.

Tính đến cuối năm 2020, EVN đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn tại EVNFinance; trong đó năm 2020 EVN đã tổ chức bán đấu giá công khai thành công 2,65 triệu cổ phần (tương đương 1% vốn điều lệ), thu về 46,139 tỷ đồng, thặng dư 19,639 tỷ đồng.

Đối với EEMC, PECC3, PECC4, hiện các đơn vị này đã tổ chức bán đấu giá nhưng không thành công. EVN đang tiếp tục triển khai thủ tục để thực hiện thoái vốn.

Về việc giảm vốn tại EVNGENCO3, EVN đã báo cáo Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ thông qua chủ trương thoái vốn/giảm tỷ lệ sở hữu của EVN tại EVNGENCO3 xuống dưới mức chi phối để thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

Mặc dù các Tổng công ty phát điện và các Tổng công ty điện lực đã triển khai thực hiện các thủ tục thoái vốn, tuy nhiên do vướng mắc pháp lý về chuyển nhượng vốn (do không thuộc đối tượng áp dụng) theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP nên công tác thoái vốn trong năm 2020 của các Tổng công ty này chưa thực hiện được.

Theo đánh giá của EVN, công tác cổ phần hóa của Tập đoàn gặp khó khăn do liên quan đến chính sách, quy định pháp luật trong quá trình thực hiện các bước cổ phần hóa và thực hiện quyết toán. Bên cạnh đó, thị trường không thuận lợi nên không thu hút các nhà đầu tư quan tâm, tham gia mua cổ phần tại các đơn vị EVN thực hiện thoái vốn.

Các đơn vị cổ phần hóa của EVN hầu hết có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, tài chính phức tạp nên cần nhiều thời gian chuẩn bị, xử lý. Mặt khác, chưa có các nhà đầu tư lớn, có tiềm lực tài chính, năng lực quản trị tham gia./.

Theo TTXVN

09:38 - 20/04/2021  |  6862 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU