Đảng ủy EVNCPC thực hiện giám sát tại Đảng bộ CPCCPSC

14:53 - 07/10/2021  |  286 lượt xem

Chia sẻ
Chiều ngày 30/9 tại Đà Nẵng, Đoàn công tác của Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung (Đảng ủy EVNCPC) do đồng chí Nguyễn Bình Nam - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm Trưởng đoàn đã thực hiện công tác giám sát đối với các tổ chức Đảng và đồng chí Phó Bí thư tại Đảng bộ Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung (Đảng bộ CPCCPSC) theo kế hoạch.
Đảng ủy EVNCPC thực hiện giám sát tại Đảng bộ CPCCPSC

Đồng chí Lê Hữu Danh – Bí thư Đảng ủy Công ty báo cáo tình hình hoạt động của Đảng bộ Công ty

Nội dung làm việc, Đoàn công tác tập trung kiểm tra đánh giá việc xây dựng và chấp hành quy chế làm việc của cấp ủy; việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXII của thành phố Đà Nẵng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ Tổng công ty và của cấp mình; việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 07/5/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; việc thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, việc chấp hành chế độ, nội dung sinh hoạt theo quy định; việc phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các quy định của Đảng; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ và việc thực hiện Quy định 109-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung

Trong năm 2020 - 2021 dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, Đảng ủy CPCCPSC không ngừng nỗ lực vượt khó lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng; giúp cán bộ, đảng viên và người lao động ổn định, vững vàng vượt qua những thách thức lớn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy EVNCPC giao năm 2020 cũng như 6 tháng đầu năm 2021. Đến thời điểm hiện tại không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty Lê Hữu Danh nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá chung về tình hình thực hiện nhiệm vụ, những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cũng như các đề xuất, kiến nghị để Đảng ủy CPCCPSC tiếp tục phát huy vai trò, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ cấp trên giao; chăm lo đời sống cho cán bộ, nhân viên và người lao động, sắp xếp và bố trí lao động hợp lý để tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của đơn vị.

Tiếp nhận các nội dung báo cáo tại buổi làm việc và sau khi kiểm tra thực tế hồ sơ công tác Đảng của Đảng bộ Công ty, đoàn công tác thống nhất cao với các nội dung báo cáo tại buổi làm việc. Đồng chí Nguyễn Bình Nam - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty. Đảng ủy Công ty đã nghiêm túc duy trì việc sinh hoạt Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty định kỳ hàng tháng theo quy định, bảo đảm chất lượng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ Công ty, chương trình hành động toàn khóa và chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 -2025; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Đảng bộ Công ty; các chi bộ trực thuộc đã triển khai nội dung "học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng và đưa vào nội dung sinh hoạt chuyên đề hàng quý.

Trưởng đoàn cũng thống nhất với đánh giá trách nhiệm của đồng chí Phó Bí thư Văn Việt Thắng trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ đảng viên, gương mẫu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình; quản lý, điều hành đơn vị theo đúng đường lối, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty. Trên cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty, đồng chí đã chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên, người lao động; xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ Công ty; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng và triển khai các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của Đại hội đại biểu Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật trong toàn Đảng bộ; làm tốt công tác cán bộ, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

Bá Dũng - Trần Đại

14:53 - 07/10/2021  |  286 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU