Tin pháp chế: Phân cấp ký kết thỏa thuận đấu nối và thực hiện hợp đồng mua bán điện

10:10 - 06/05/2022  |  242 lượt xem

Chia sẻ
Theo quy định tại Quy trình kinh doanh điện năng đang được áp dụng thì thẩm quyền ký kết thỏa thuận đấu nối và hợp đồng mua bán điện được thực hiện theo phân cấp tại Quy chế về công tác sản xuất kinh doanh điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
Tin pháp chế: Phân cấp ký kết thỏa thuận đấu nối và thực hiện hợp đồng mua bán điện

Ảnh minh họa

Theo đó, việc phân cấp này được quy định tại Điều 45 của Quy chế về công tác sản xuất kinh doanh điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 05/QĐ-HĐTV ngày 26/01/2022 của Hội đồng thành viên EVN (có hiệu lực từ ngày 10/02/2022). Cụ thể như sau:    

1. Thẩm quyền của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (HĐTV EVN):

a) Thông qua chủ trương bán điện, giá điện các dự án xuất khẩu điện để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Quyết định giá bán điện giữa EVN với các Tổng công ty Điện lực (TCTĐL) trong phạm vi khung giá bán buôn điện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật Điện lực và các văn bản pháp luật liên quan trong giai đoạn thị trường phát điện cạnh tranh. Trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh và thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, giá bán điện giữa EVN với các TCTĐL thực hiện theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Thẩm quyền của Tổng giám đốc EVN

a) Thẩm định, trình HĐTV EVN thông qua và trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chủ trương bán điện các dự án xuất khẩu điện;

b) Thông qua và ủy quyền Công ty mua bán điện ký kết hợp đồng:

- Xuất khẩu điện (trừ các nội dung phân cấp cho TCTĐL tại điểm c khoản này) sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương và giá bán điện;

- Bán điện cho khách hàng mua điện trực tiếp từ lưới điện truyền tải do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) quản lý;

- Bán điện từ thanh cái nhà máy điện của các đơn vị phát điện trực thuộc EVN hoặc công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ;

- Bán điện cho các TCTĐL.

c) Ủy quyền TCTĐL ký kết hợp đồng xuất khẩu điện cấp điện áp đến 110kV (trừ lưới 110kV do EVNNPT quản lý).

3. Thẩm quyền của HĐTV TCTĐL:

Thông qua chủ trương bán điện, giá điện của các hợp đồng xuất khẩu điện cấp điện áp đến 110kV trình EVN.

4. Thẩm quyền của Tổng giám đốc TCTĐL

a) Thẩm định, trình HĐTV TCTĐL thông qua chủ trương bán điện, giá điện của các hợp đồng xuất khẩu điện cấp điện áp đến 110kV và trình EVN sau khi được HĐTV TCTĐL thông qua;

b) Ký kết hoặc ủy quyền ký kết thỏa thuận đấu nối tại:

- Thanh cái nhà máy điện của các đơn vị phát điện trực thuộc TCTĐL hoặc công ty con do TCTĐL nắm giữ 100% vốn điều lệ;

- Lưới điện 110kV do TCTĐL quản lý (trừ lưới điện thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV, Công ty Cổ phần);

- Các trường hợp xuất nhập khẩu điện cấp điện áp đến 110kV.

c) Ký kết hoặc ủy quyền ký kết hợp đồng mua bán điện với khách hàng mua điện theo phân cấp thỏa thuận đấu nối tại điểm b khoản 4 Điều này.

5. Thẩm quyền của Giám đốc Công ty điện lực (CTĐL) là đơn vị trực thuộc TCTĐL

a) Ký kết thỏa thuận đấu nối tại:

-  CTĐL thuộc EVNHANOI và EVNHCMC: Lưới điện trung áp;

- CTĐL thuộc EVNNPC, EVNSPC, EVNCPC: TBA có tổng dung lượng trên 2.000kVA đấu nối lưới điện trung áp.

b) Ký kết hợp đồng mua bán điện

-  EVNHANOI và EVNHCMC: Khách hàng mua điện từ lưới điện trung, hạ áp;

- CTĐL thuộc EVNNPC, EVNSPC, EVNCPC: Khách hàng mua điện theo phân cấp thỏa thuận đấu nối tại điểm a khoản 5 Điều này;

- Theo ủy quyền của Tổng Giám đốc TCTĐL.

6. Thẩm quyền của Giám đốc CTĐL là Công ty TNHH MTV

a) Ký kết thỏa thuận đấu nối tại:

- Thanh cái nhà máy điện của các đơn vị phát điện thuộc Công ty TNHH MTV;

- Lưới điện 110kV do Công ty TNHH MTV quản lý (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của TCTĐL);

- TBA có tổng dung lượng trên 2.000kVA đấu nối lưới điện trung áp.

b) Ký kết hợp đồng mua bán điện với khách hàng mua điện theo phân cấp thỏa thuận đấu nối tại điểm a khoản 6 Điều này.

7. Thẩm quyền của Giám đốc Điện lực thuộc CTĐL là đơn vị trực thuộc TCTĐL, Giám đốc Điện lực thuộc CTĐL là Công ty TNHH MTV

a) Ký kết thỏa thuận đấu nối tại: TBA có tổng dung lượng đến 2.000kVA đấu nối lưới điện trung áp, lưới điện hạ áp;

b) Ký kết hợp đồng mua bán điện với:

- Khách hàng mua điện theo phân cấp thỏa thuận đấu nối tại điểm a khoản này;

- Khách hàng mua điện từ lưới điện hạ áp.

8. Thẩm quyền của Người đại diện phần vốn của TCTĐL tại CTĐL là Công ty Cổ phần.

a) Biểu quyết/quyết định tại cuộc họp Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông về việc ký kết thỏa thuận đấu nối và ký kết hợp đồng mua bán điện tương tự như tại khoản 6 Điều này;

b) Biểu quyết/quyết định tại cuộc họp Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Giám đốc Điện lực thuộc CTĐL là Công ty Cổ phần ký kết thỏa thuận đấu nối và ký kết hợp đồng mua bán điện tương tự như quy định tại khoản 7 Điều này.

9. Thẩm quyền của Giám đốc Công ty mua bán điện  

a) Đàm phán, ký tắt và trình EVN thông qua dự thảo hợp đồng mua bán điện tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Ký kết và quản lý việc thực hiện hợp đồng sau khi được Tổng Giám đốc EVN thông qua và ủy quyền.

10.Thẩm quyền của Tổng Giám đốc EVNNPT:

Ký kết hoặc ủy quyển ký kết thỏa thuận đấu nối lưới điện truyền tải do EVNNPT quản lý.

Lê Bá Vỹ

10:10 - 06/05/2022  |  242 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

💥 💥 💥 EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

💥 💥 💥 EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

10:26 - 30/05/2022  |  21045 lượt xem