Năm 2022, EVN tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp

13:32 - 26/10/2022  |  1761 lượt xem

Chia sẻ
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Chỉ thị số 991/CT-EVN ngày 2/3/2022 về việc thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp năm 2022.
Năm 2022, EVN tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp

Ảnh minh họa

Theo Chỉ thị này, có tổng số 31 nhiệm vụ cụ thể mà EVN và các đơn vị thành viên cần triển khai trong năm. Đây là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2021-2025 của tập đoàn. Tập đoàn sẽ tập trung bám sát, kịp thời báo cáo Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ trong quá trình xem xét thông qua, góp ý để trình Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN, Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của EVN giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, EVN tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác của HĐTV EVN về công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, cổ phần hóa và thoái vốn EVN.

Tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển EVN, Đề án nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, Đề án chuyển đổi số, Đề án quản trị nguồn nhân lực trong Tập đoàn; nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới sáng tạo trong EVN...

Trong năm 2021, với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐTV, Ban Tổng giám đốc và Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, sự nỗ lực triển khai của các Ban chuyên môn và các đơn vị trong toàn tập đoàn, EVN đã thực hiện tốt và hoàn thành công tác sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới và phát triển doanh nghiệp. Nhờ đó, EVN đã vượt qua khó khăn, thách thức, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước đầu tư tại EVN.

Điển hình, EVN đã hoàn thành chuyển Tổng công ty Phát điện 2 thành công ty cổ phần (CTCP); hoàn thành Điều lệ EVN sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của EVN giai đoạn 2021-2025 và Đề án thành lập Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, báo cáo Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Năm qua, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển EVN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phê duyệt và triển khai thực hiện các đề án có vai trò quan trọng đối với công tác quản trị doanh nghiệp của tập đoàn như: Đề án nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Đề án tổng thể chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2022, tính đến năm 2025.

Theo evn.com.vn

13:32 - 26/10/2022  |  1761 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU