Ba đột phá trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Bình

13:37 - 29/11/2022  |  865 lượt xem

Chia sẻ
Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Bình là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh với 01 Đảng bộ bộ phận (có 03 chi bộ), 17 chi bộ trực thuộc với 325 đảng viên. Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thời gian qua, Đảng ủy Công ty đã triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, trong đó phải kể đến 3 giải pháp mang tính “đột phá” trên các mặt của công tác xây dựng Đảng gồm: tư tưởng, tổ chức và kiểm tra.
Ba đột phá trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Bình

Đảng bộ Công ty lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội điểm tại Chi bộ Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế tháng 10/2022

Đột phá trong công tác chính trị, tư tưởng

Trong điều kiện của một đơn vị sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác chính trị tưởng nói riêng ở Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Bình gặp không ít khó khăn, thách thức. Công ty gồm 13 phòng ban nghiệp vụ, 07 điện lực, 01 đội quản lý vận hành lưới điện cao thế và 01 đội sửa chữa điện nóng; đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động của Công ty phân bố rộng khắp các địa bàn trong tỉnh, trong đó có nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa. Nhiều đội, tổ phải làm việc theo ca kíp, xử lý sự cố cấp bách; đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác đảng còn thiếu; tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị còn nhiều khó khăn… đã tác động không nhỏ đến việc triển khai thực hiện công tác tư tưởng, nhất là việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, báo cáo viên trong toàn Đảng bộ.

Đứng trước những khó khăn đó, Đảng bộ Công ty vẫn luôn xác định công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là nền móng cho việc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cần được triển khai một cách tích cực, thường xuyên, hướng tới mục tiêu tạo ra “cú hích” mạnh, thúc đẩy công tác xây dựng Đảng bộ ngày càng phát triển.

Để tạo ra sự “đột phá” về nhận thức về tư tưởng, chính trị trong cán bộ, đảng viên, những năm qua, Đảng ủy Công ty đã quyết liệt trong việc tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII), của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cấp ủy cấp trên với tỉ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt đạt trên 97%. Để có được tỉ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập quán triệt như trên, ngay từ đầu, Đảng ủy đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện kịp thời, phù hợp với đặc điểm, tình hình của doanh nghiệp; linh động trong việc bố trí hình thức tổ chức học tập, quán triệt được phù hợp theo hướng “vừa đảm bảo tính hiệu quả, vừa linh động với điều kiện cụ thể của Công ty” - điều đó thể hiện rất rõ sự quyết tâm cao của cấp ủy, lãnh đạo Công ty đối với việc quyết tâm nâng cao chất lượng, nhận thức về tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức như: tuyên truyền trực quan qua băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt của các đoàn thể, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng... đã kịp thời phổ biến đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và quần chúng người lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị được quan tâm và có chất lượng. Trong 5 năm, từ 2015 - 2020, Đảng bộ Công ty đã thực hiện bồi dưỡng lý luận chính trị cho 71 đối tượng đảng và 64 đảng viên mới; cử 03 đồng chí học cao cấp chính trị và 15 đồng chí đã hoàn thành chương trình trung cấp lý luận chính trị. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được triển khai nghiêm túc, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Hoàng Hiếu Trung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cho biết: "Bằng sự quyết liệt trong triển khai thực hiện công tác chính trị tư tưởng, cấp ủy Đảng Công ty đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, từ đó tạo ra được một tập thể Đảng bộ đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện các nội dung, kế hoạch đề ra. Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên phát huy được vai trò, trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đó chính là nền móng vững chắc giúp Đảng bộ không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, trở thành Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu trong những năm qua của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh". 

Đột phá trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng và phát triển đảng viên

Để củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo, sức chiến đầu của tổ chức Đảng, những năm qua Đảng ủy công ty đã quan tâm làm tốt việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng theo hướng phù hợp với mô hình hoạt động của doanh nghiệp; quan tâm thực hiện sơ, tổng kết các nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng; xây dựng, bổ sung và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy. Chế độ sinh hoạt Đảng định kỳ cơ bản được duy trì; nội dung, hình thức sinh hoạt có sự đổi mới, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Công tác phát triển đảng viên thường xuyên được quan tâm đẩy mạnh thông qua việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng như: chú trọng đến việc tạo nguồn thông qua việc thực hiện một số giải pháp đồng bộ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng; nêu cao tinh thần tự giác, thi đua học tập, lao động sản xuất, tham gia các phong trào do Công ty phát động… thông qua đó phát hiện những quần chúng tiêu biểu, gương mẫu cử tham gia các lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng, xem xét xây dựng nguồn kết nạp đảng viên mới.

Cùng với đó, Đảng bộ luôn chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên. Giao các chi, đảng bộ trực thuộc thường xuyên nắm bắt, theo dõi, lựa chọn nhân tố tích cực, tiêu biểu để bồi dưỡng, rèn luyện và đưa vào nghị quyết hoặc kế hoạch để cụ thể hóa, tạo nguồn cho Đảng. Việc thẩm tra, xác minh lý lịch và lấy ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng được Đảng bộ Công ty thực hiện chặt chẽ; cấp ủy chi bộ và người được giao thẩm tra phải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra lý lịch; người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội phải chịu trách nhiệm về kết quả nhận xét của mình đối với người xin vào Đảng.

Nhờ vậy, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới ở Đảng bộ bình quân hàng năm đạt 4,6 %/năm/tổng số đảng viên, trong đó tỷ lệ đảng viên mới trẻ, có trình độ đại học, sau đại học chiếm tỷ lệ cao. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã thực hiện bồi dưỡng đối tượng Đảng cho 71 quần chúng ưu tú, kết nạp được 64 đảng viên, chuyển chính thức 57 đồng chí, phát thẻ Đảng 53 đồng chí, trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 10 đồng chí. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 31 đảng viên mới và đang hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để kết nạp hơn 10 quần chúng ưu tú vào Đảng trong những tháng cuối năm 2022 (đạt 100% chỉ tiêu đề ra). Các đảng viên mới kết nạp đều tự giác học tập, rèn luyện và được đánh giá là những hạt nhân tiêu biểu trong các phòng trao thi đua của đơn vị. Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, Đảng bộ có 325 đảng viên chiếm trên 50% tổng số lao động của doanh nghiệp. Đây là một con số thể hiện sự nỗ lực đáng ghi nhận trong công tác xây dựng tổ chức Đảng đối với một đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đột phá trong công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, thời gian qua công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy Công ty chú trọng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, năm, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Đảng.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tổ chức thực hiện 21 cuộc kiểm tra và 17 cuộc giám sát cấp ủy và đảng viên tại Đảng bộ bộ phận và các chi bộ trực thuộc. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc  kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, thi hành Điều lệ Đảng; việc xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy; việc tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy Công ty; việc thu nộp và sử dụng đảng phí... Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị cấp trên xử xử lý kỷ luật đảng 12 đảng viên vi phạm, trong đó: xử lý kỷ luật hình thức “khiển trách” 11 trường hợp và xử lý kỷ luật hình thức “Cảnh cáo”01 trường hợp.

Bên cạnh đó, cấp ủy Công ty đã thường xuyên xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Công ty đã tiến hành kiểm tra, giám sát hàng chục lượt đảng viên và tổ chức đảng trực thuộc; chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân thực hiện thanh tra tại 14 đơn vị Điện lực thực thuộc…

Đảng bộ Công ty tặng Giấy khen cho các chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong năm 2021

Với sự thường xuyên, quyết liệt trong công tác kiểm tra, giám sát và tiến hành xử lý nghiêm minh những trường vi phạm kỷ luật Đảng trong thời gian qua đã cho thấy quyết tâm cao trong việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng bộ. Đây được coi là bước đột phá về nhận thức và hành động trong công tác kiểm tra, giám sát Đảng tại Đảng bộ Công ty trong những năm gần đây. Qua đó, giúp cấp ủy Đảng nhanh chóng phát hiện, xử lý kịp thời, chính xác các vi phạm điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời răn đe, chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc trong nội bộ, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng và đảng viên; nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ.

Thông qua việc xác định và thực hiện có hiệu quả 3 giải pháp mang tính đột phá trong công tác xây dựng Đảng, cấp ủy, lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Bình đã lãnh đạo, xây dựng một tập thể Đảng bộ thống nhất, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Với những kết quả đạt được, năm 2021, Đảng bộ Công ty được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tặng Giấy khen “Tổ chức cơ sở Đảng có thành tích xuất sắc trong 20 năm hình thành và phát triển Đảng bộ Khối Doanh nghiệp” (24/4/2001-24/4/2021) và được công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Ông Hoàng Hiếu Trung (Ngoài cùng bên trái) nhận Giấy khen Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

 Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Bình sẽ tiếp tục đề ra những nhiệm vụ, giải pháp sát đúng, phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn theo hướng đổi mới cả về nhận thức, phương pháp tổ chức, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Sơn-Như Ý

13:37 - 29/11/2022  |  865 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU