Đảng uỷ Điện lực Quảng Nam: Hoàn thành đợt học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết TW 6 (khoá X) và các chuyên đề về đạo đức Hồ Chí Minh

15:28 - 27/08/2008  |  5295 lượt xem

Chia sẻ
Đến cuối tháng 8 năm 2008, Đảng uỷ Điện lực Quảng Nam đã hoàn thành đợt học tập, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 6 (khoá X) và các chuyên đề về đạo đức Hồ Chí Minh cho hơn 350 CNVC-LĐ.

Đến cuối tháng 8 năm 2008, Đảng uỷ Điện lực Quảng Nam đã hoàn thành đợt học tập, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 6 (khoá X) và các chuyên đề về đạo đức Hồ Chí Minh cho hơn 350 CNVC-LĐ.

CNĐ Đại Lộc (ĐL Quảng Nam) tổ chức học tập các Nghị quyết TW 6 (khoá X) của Đảng

Các học viên nghe giới thiệu nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết Hội nghị TW 6 (khoá X), bao gồm: Nghị quyết số 20/NQ-TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Nghị quyết số 21/NQ-TW về “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và Nghị quyết số 22/NQ-TW về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Ngoài ra, các học viên còn được giới thiệu và hướng dẫn nghiên cứu tác phẩm: “Sửa đổi lối làm việc” của Hồ Chí Minh và chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”.

Do thời gian có hạn, mỗi lớp học kéo dài một buổi vào ngày thứ 7 hằng tuần tại các địa điểm CNĐ Đại Lộc, CNĐ Duy Xuyên, CNĐ Thăng Bình và khu vực văn phòng Điện lực tại Tam Kỳ. Sau khi học tập, nghiên cứu những nội dung cơ bản nói trên, tình hình tư tưởng cán bộ, CNVC nhìn chung ổn định, an tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; ra sức phấn đấu góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Điện lực Quảng Nam theo kế hoạch Công ty Điện lực 3 giao trong năm 2008./.

Hồng Quốc

Hoa Hồng - Thành Chính - Lê Công - Đậu Tuấn

15:28 - 27/08/2008  |  5295 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

08:51 - 25/09/2023  |  42215 lượt xem