Công bố thông tin doanh nghiệp EVNCPC

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp và chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Trung công bố các thông tin sau: