BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG