HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG