Công bố thông tin vận hành lưới điện của EVNCPC hàng năm:

1. Thông báo tình hình thực hiện, kết quả vận hành hệ thống điện

  Năm 2023
  Năm 2022
  Năm 2021
  Năm 2020

2. Thông báo tình hình ngừng giảm cung cấp điện

  Năm 2023
  Năm 2022
  Năm 2021
  Năm 2020

3. Kế hoạch công tác, sửa chữa bảo dưỡng hàng năm

  Năm 2023
  Năm 2022
  Năm 2021
  Năm 2020