Thông tin đấu thầu mới nhất

Ngày gửi Dự án Nội dung gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
29/11/2019 Chương trình Nâng cao năng lực hệ thống tổng đài Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung

Gói thầu số 19CNTT-G72: Cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho thiết bị, phần mềm hệ thống tổng đài TTCSKH

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ (Qua Mạng)

29/11/2019 10/12/2019
15/11/2019 Dự án: Nâng cao năng lực dự phòng trung tâm dữ liệu EVNCPC năm 2019

Gói thầu số 19CNTT-G69: Cung cấp, triển khai lắp đặt thiết bị Data Center Switch, Cân bằng tải, Tường lửa, Thiết bị quản trị tập trung tường lửa và Bản quyền phần mềm cho hệ thống CSKH

Đấu thầu rộng rãi trong nước

15/11/2019 05/12/2019
14/11/2019 Mua sắm VTTB phục vụ các công trình thuộc Kế hoạch ĐTXD, SCL lưới điện 110kV năm 2019

Gói thầu 19TBT-G28: Cung cấp tủ máy cắt hợp bộ trung thế

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. http://muasamcong.mpi.gov.vn

14/11/2019 04/12/2019
07/11/2019 Dự án: Mua sắm VTTB phục vụ các công trình thuộc Kế hoạch SCL, ĐTXD lưới điện 110kV năm 2019

Gói thầu 19TBC-G29: Cung cấp thiết bị nhất thứ 110kV, rơ le và thiết bị truyền dẫn

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. http://muasamcong.mpi.gov.vn

07/11/2019 27/11/2019
01/10/2019 Dự án: Mua sắm VTTB phục vụ các công trình thuộc Kế hoạch SCL, ĐTXD lưới điện 110kV năm 2019

Gói thầu 19KHAC-G30: Cung cấp dây dẫn, cáp ngầm, cách điện và phụ kiện

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Qua mạng

01/10/2019 11/10/2019
Xem tất cả

Văn bản pháp quy về đấu thầu

Tiêu đề văn bản Số văn bản Ngày
Chỉ thị về việc sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

Sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

494/CT-TTg

20/04/2010
Luật Đấu thầu

Luật Đấu thầu

43/2013/QH13

30/12/2003
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

63/2014/NÐ-CP

26/06/2014
Thông tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Thông tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

04-2017-TT-BKHDT

15/11/2017
Thông tư Sửa đổi bổ sung mọt số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHDT

Sửa đổi bổ sung mọt số điều về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

05-2020-TT-BKHDT

30/06/2020
Xem tất cả