Văn bản pháp quy về đấu thầu

Tiêu đề văn bản Số văn bản Ngày
Thông tư Sửa đổi bổ sung mọt số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHDT

Sửa đổi bổ sung mọt số điều về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

05-2020-TT-BKHDT

30/06/2020
Thông tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Thông tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

04-2017-TT-BKHDT

15/11/2017
Quyết định v/v ban hành Quy chế về công tác đấu thầu

Về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

127/QÐ-HÐTV

01/10/2021
Quyế t định v/v áp dungh kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu

Về việc áp dụng kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu vào công tác đấu thầu trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

1289/QÐ-EVN

23/09/2021
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

63/2014/NÐ-CP

26/06/2014
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN QUA MẠNG MỘT GIAI ĐOẠN HAI TÚI HỒ SƠ

Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

05/2020/TT-BKHÐT

30/06/2020
Luật Đấu thầu

Luật Đấu thầu

43/2013/QH13

30/12/2003
Chỉ thị về việc sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

Sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

494/CT-TTg

20/04/2010