Công bố thông tin các công ty con của EVNCPC
Công bố thông tin các Công ty con thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung (Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước và chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam):