CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công bố thông tin các công ty con của EVNCPC

Công bố thông tin các Công ty con thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung (Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước và chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam):

 

 Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng

 

 Công ty TNHH một thành viên Tư vấn điện miền Trung

 

 Công ty TNHH một thành viên Thí nghiệm điện miền Trung

 

 Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST)

 

 Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa

ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN