Chính sách tuyển dụng của EVNCPC

  • Qui chế thực tập có trả lương cho sinh viên đại học hệ chính quy tại cơ quan EVNCPC

Ngày 11 tháng 04 năm 2018 Tổng giám đốc EVNCPC có ban hành QĐ số 2498/QĐ-EVNCPC kèm theo Qui chế thực tập có trả lương cho sinh viên đại học hệ chính quy tại cơ quan EVNCPC.

Tham khảo qui chế tại đây.