Mua sắm tập trung MBA phụ tải phục vụ SXKD và ĐTXD năm 2018

 • Tổng công ty Điện lực miền Trung

 • Tổng công ty Điện lực miền Trung

 • Gói thầu 17MBAT-G108: Cung cấp MBA phụ tải cho các Công ty Điện lực Quảng Bình và Quảng Nam

 • Đấu thầu rộng rãi trong nước (1 giai đoạn 2 túi hồ sơ)

 • Vốn SXKD và ĐTXD năm 2018 của EVNCPC

 • Mua sắm tập trung MBA phụ tải phục vụ SXKD và ĐTXD năm 2018

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 10/11/2017

 • 20/11/2017

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Tổng công ty Điện lực miền Trung, địa chỉ: 78A Duy Tân, Q.Hỉa Châu, Đà Nẵng

 • Hòa Thuận Đông

 • Hải Châu

 • Đà Nẵng

 • 02366255560

 • 02363625071