Lưới điện Hiệu quả tại các Thành phố Vừa và Nhỏ - Giai đoạn 1

 • Tổng công ty Điện lực miền Trung

 • Tổng công ty Điện lực miền Trung

 • gói thầu CPC-KWF3.1-BoTrach-W01: Thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh công trình TBA 110kV Bố Trạch và đấu nối

 • Đấu thấu rộng rãi trong nước

 • Vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KFW)

 • gói thầu CPC-KWF3.1-BoTrach-W01: Thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh công trình TBA 110kV Bố Trạch và đấu nối

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 30/11/2018

 • 04/01/2019

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Ban Quản lý đấu thầu - phòng 502 -Tổng công ty Điện lực miền Trung - 78A Duy Tân

 • Hòa Thuận Đông

 • Hải Châu

 • Đà Nẵng

 • 0236-6255111

 • 0236-625071