TBA 110kV Ea Soup và đấu nối

 • Tổng Công ty Điện lực miền Trung

 • Tổng Công ty Điện lực miền Trung

 • CPC-EaSoup-PC02: Cung cấp vật tư, thi công xây dựng, thí nghiệm hiệu chỉnh đoạn ĐZ 110kV từ vị trí 110 (G1-6) đến vị trí 174 (G1-23) và cải tạo ĐZ 35kV đi chung cột

 • Đấu thầu rộng rãi trong nước

 • vốn vay thương mại

 • Cung cấp vật tư, thi công xây dựng, thí nghiệm hiệu chỉnh đoạn ĐZ 110kV từ vị trí 110 (G1-6) đến vị trí 174 (G1-23) và cải tạo ĐZ 35kV đi chung cột

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 18/12/2018

 • 08/01/2019

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Ban Quản lý đấu thầu (phòng 502) - Tổng Công ty Điện lực miền Trung - 78 A Duy Tân

 • Hòa Thuận Đông

 • Hải Châu

 • Đà Nẵng

 • 0236-6255111

 • 0236-3625071