Dự án: Mua sắm VTTB phục vụ các công trình thuộc Kế hoạch SCL, ĐTXD lưới điện 110kV năm 2019

 • Tổng công ty Điện lực miền Trung

 • Tổng công ty Điện lực miền Trung

 • Gói thầu 19KHAC-G30: Cung cấp dây dẫn, cáp ngầm, cách điện và phụ kiện

 • Đấu thầu rộng rãi trong nước; Qua mạng

 • Chi phí sản xuất và vay thương mại trong nước

 • Gói thầu 19KHAC-G30: Cung cấp dây dẫn, cáp ngầm, cách điện và phụ kiện

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 01/10/2019

 • 11/10/2019

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Phòng 703 - số 78A Duy Tân (muasamcong)

 • Hoà Thuận Đông

 • Hải châu

 • Đà Nẵng

 • 0236 6255560

 • (0236) 3625071