Dự án: Mua sắm VTTB phục vụ các công trình thuộc Kế hoạch SCL, ĐTXD lưới điện 110kV năm 2019

 • Tổng công ty Điện lực miền Trung

 • Tổng công ty Điện lực miền Trung

 • Gói thầu 19TBC-G29: Cung cấp thiết bị nhất thứ 110kV, rơ le và thiết bị truyền dẫn

 • Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. http://muasamcong.mpi.gov.vn

 • SXKD và ĐTXD

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 07/11/2019

 • 27/11/2019

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Phòng 703 - số 78A Duy Tân (muasamcong)

 • Hoà Thuận Đông

 • Hải châu

 • Đà Nẵng

 • 0236 6255560

 • (0236) 3625071