Mua sắm VTTB phục vụ các công trình thuộc Kế hoạch ĐTXD, SCL lưới điện 110kV năm 2019

 • Tổng công ty Điện lực miền Trung

 • Tổng công ty Điện lực miền Trung

 • Gói thầu 19TBT-G28: Cung cấp tủ máy cắt hợp bộ trung thế

 • Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. http://muasamcong.mpi.gov.vn

 • SXKD và ĐTXD

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 14/11/2019

 • 04/12/2019

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Phòng 703 - số 78A Duy Tân (muasamcong)

 • Hoà Thuận Đông

 • Hải châu

 • Đà Nẵng

 • 0236 6255560

 • (0236) 3625071