Chương trình Nâng cao năng lực hệ thống tổng đài Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung

 • Tổng công ty Điện lực miền Trung

 • Tổng công ty Điện lực miền Trung

 • Gói thầu số 19CNTT-G72: Cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho thiết bị, phần mềm hệ thống tổng đài TTCSKH

 • Đấu thầu rộng rãi trong nước, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ (Qua Mạng)

 • SXKD 2019

 • Gói thầu số 19CNTT-G72: Cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho thiết bị, phần mềm hệ thống tổng đài TTCSKH

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 29/11/2019

 • 10/12/2019

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Phòng 703 - số 78A Duy Tân (muasamcong)

 • Hoà Thuận Đông

 • Hải châu

 • Đà Nẵng

 • 0236 6255560

 • (0236) 3625071