Điện lực Quảng Trị : Học tập, quán triệt Nghị quyết TW 5 – khoá X

15:07 - 18/12/2007  |  5190 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 20-KH/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ngày 4/9/2007 và kế hoạch số 75-KH/ĐU ngày 9/11/2007 của Ban Thường Vụ Đảng uỷ Dân Chính Đảng, ngày 15/12/2007 Đảng uỷ Điện lực Quảng Trị tổ chức cho toàn thể cán bộ lãnh đạo và 100% Đảng viên trong toàn đơn vị học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X.
Tại buổi học, đ/c Mai Văn Giang - Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Dân Chính Đảng đã trình bày chi tiết các nội dung cơ bản của Nghị quyết. Sau buổi học này, các Chi bộ tiếp tục tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khoá X để tổ chức thực hiện.

Văn Thoả

Hoa Hồng - Thành Chính - Lê Công - Đậu Tuấn

15:07 - 18/12/2007  |  5190 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU