CPCCGC: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng

13:54 - 16/05/2018  |  87 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng là một trong những chức năng lãnh đạo chủ yếu của Đảng, đồng thời là biện pháp cơ bản góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chi bộ đảng là nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, kiểm tra, giám sát và lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Chi bộ và nhiệm vụ của đơn vị. Do vậy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng là nhằm làm trong sạch tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời phát hiện những hạn chế yếu kém, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi tiêu cực trong đảng, phát hiện và nhân rộng các nhân tố tích cực, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sự đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ cương kỷ luật tạo nền tảng vững chắc lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
CPCCGC: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng

UBKT Đảng ủy CPCCGC thực hiện kiểm tra, giám sát tại Chi bộ Khối Văn phòng 1

Đảng bộ CPCCGC hiện có có 20 chi bộ trực thuộc với 330 đảng viên hoạt động trên địa bàn 12 tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Nhiệm vụ chính trị chủ yếu của Đảng bộ CPCCGC là lãnh đạo nhiệm vụ chính trị trọng tâm quản lý vận hành hệ thống lưới điện 110kV, đảm bảo cung cấp điện an toàn, hiệu quả và tin cậy cho toàn bộ khu vực miền Trung - Tây Nguyên và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy EVNCPC giao. Trong nghị quyết của đảng bộ CPCCGC nhiệm kỳ 2015-2020 nêu rõ công tác kiểm tra giám sát là một nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đề cao kiểm tra giám sát việc chấp hành nguyên tắc tập chung dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật, chế độ tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết thống nhất nội bộ, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống của từng đảng viên. Đến nay sau ba năm thực hiện nghị quyết, công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật trong đảng bộ đã đạt được kết quả tốt với 62 lượt chi bộ được kiểm tra. Toàn đảng bộ không có tình trạng mất dân chủ, đoàn kết, không có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm phải xử lý ở các cấp.

Với mục đích kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng là nhằm xây dựng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, giám sát là việc làm thường xuyên, liên tục để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm ngay từ lúc manh nha. Cùng với giám sát, kiểm tra là để làm rõ đúng, sai, kết luận và xử lý các vi phạm, trên cơ sở đó, cấp ủy xem xét, thi hành kỷ luật theo đúng nguyên tắc, quyền hạn và mức độ vi phạm, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên.

Cấp ủy Chi bộ Khối Văn phòng 1 báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với đảng viên

Trong thời gian qua, UBKT Đảng ủy CPCCGC đã thực hiện và hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cho 20 chi bộ. Qua kiểm tra, hầu hết chi bộ đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, chuyên môn và nhiệm vụ chính trị được giao. Chấp hành tốt nguyên tắc tổ chức, duy trì chế độ sinh hoạt chi ủy, chi bộ hàng tháng, có nhiều cố gắng đổi mới về hình thức và nội dung nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt, tổ chức sinh hoạt chuyên đề đúng quy định, sổ ghi sinh hoạt chi ủy, biên bản họp chi bộ, sổ ghi chép của đảng viên được ghi chép đầy đủ. Tất cả các đảng viên chấp hành tốt Điều lệ Đảng, tham gia học tập đầy đủ các Nghị quyết và chỉ thị của Đảng, tổ chức thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phân công đảng viên kèm cặp giúp đỡ quần chúng. Công tác thu chi đảng phí được thực hiện đúng quy định, cán bộ đảng viên thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản và thu nhập cá nhân.

Đảng ủy CPCCGC đã triển khai, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, của cấp trên và cấp uỷ cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát. Do đặc thù địa bàn quản lý của Công ty nên hình thức chủ yếu là triển khai đến cấp ủy các Chi bộ, và cấp ủy triển khai đến từng đảng viên trong các kỳ sinh hoạt Chi bộ. Đến nay, Đảng bộ đã hoàn tất kế hoạch triển khai quán triệt đến từng cán bộ đảng viên Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác kiểm tra giám sát đã được Đảng bộ CPCCGC chú trọng kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng làm nhiệm vụ ở những lĩnh vực dễ nảy sinh khuyết điểm, tăng cường kiểm tra tài chính đảng đối với cấp ủy cấp dưới và cấp ủy cùng cấp, góp phần tích cực vào thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ Đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi cao. Do đó, công tác kiểm tra giám sát đã góp phần phát hiện và khắc phục được những khuyết điểm, thiếu sót khi mới manh nha hình thành. Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện kiểm tra tổ chức và cá nhân đảng viên có dấu hiệu vi phạm, UBKT Đảng ủy CPCCGC đã tăng cường chủ động giám sát, kiểm tra về phẩm chất đạo đức và kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về nhận thức và chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc chấp hành Điều lệ Đảng.

Mặc dù số lượng Chi bộ nhiều, đảng viên đông, địa bàn quản lý rộng, đảng viên phân bổ không tập trung. Tuy nhiên bằng sự quan tâm chỉ đạo và sự nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, cho nên toàn Đảng bộ CPCCGC không để xảy ra trường hợp tổ chức đảng và đảng viên vi phạm pháp luật phải xử lý, không có tình trạng tham nhũng, đoàn kết nội bộ tốt, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững chắc, cung cấp điện với chất lượng tốt, góp phần ổn định đời sống, sản xuất kinh doanh cho nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Tô Châu

13:54 - 16/05/2018  |  87 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU