PC Quảng Bình: Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

07:40 - 09/07/2020  |  178 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Vừa qua, PC Quảng Bình đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh (QP-AN) cho 35 đồng chí là đảng viên thuộc đối tượng 4 tại đơn vị.
PC Quảng Bình: Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Những năm qua, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN đã được cấp ủy đảng PC Quảng Bình thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm đội ngũ cán bộ, đảng viên và CBCNV về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Ban chỉ huy quân sự PC Quảng Bình thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, từ đó, đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo Công ty quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục QP-AN. Trong đó, trọng tâm là Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới”. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban Chỉ huy quân sự Công ty đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho từng đối tượng theo quy định; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên theo phân cấp.

Các lớp bồi dưỡng kiến thực QP-AN đối tượng 4 được tổ chức định kỳ hàng năm với mục đích bồi dưỡng cho đảng viên và người lao động của cơ quan, đơn vị nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về quốc phòng – an ninh, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo từng cương vị, chức trách và thực hiện tốt quy định về tiêu chuẩn kiến thức quốc phòng - an ninh cho đảng viên và người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thông qua các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã được củng cố kiến thức quân sự, quốc phòng, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; qua đó góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hồng Thanh

07:40 - 09/07/2020  |  178 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU