90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

10:08 - 20/11/2020  |  437 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. 90 năm đã trôi qua, sự hình thành và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) trong những chặng đường lịch sử cách mạng của dân tộc đã chứng minh câu nói ấy vẫn luôn là chân lý. Thấm sâu lời dạy của Bác, những năm qua, cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, góp sức vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng.

Đoàn kết là sức mạnh

Cách đây 90 năm, giữa lúc cao trào cách mạng đầu tiên do Đảng lãnh đạo mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh đang diễn ra sôi nổi và rầm rộ trong cả nước; ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Tháng 11/1936, Hội nghị Trung ương Đảng (11/1936) được tổ chức và quyết định thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương, đến tháng 3/1938 đổi tên thành Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương (gọi tắt là Mặt trận dân chủ Đông Dương). Tháng 5/1941, đồng chí Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tám và quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Mặt trận Việt Minh bao gồm các hội cứu quốc của các tầng lớp nhân dân.

Đây là thời kỳ chính sách Mặt trận được đề ra cụ thể, được áp dụng sinh động và các kinh nghiệm phong phú nhất. Nhờ chính sách Mặt trận đúng đắn, phong trào lan rộng, cơ sở Mặt trận phát triển rộng rãi, khi thời cơ đến, Việt Minh đã ra lệnh Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân, đưa Cách mạng tháng Tám đến thắng lợi, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sau Cách mạng tháng Tám thành công, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 5/1946, Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Hội Liên Việt) được thành lập, thu hút thêm một số nhân sĩ, địa chủ yêu nước. Đến 3/3/1951, Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt lấy tên là Mặt trận Liên Việt.

Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất toàn quốc diễn ra từ ngày 5-10/9/1955 tại Hà Nội, quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kế tục sự nghiệp của Mặt trận Liên Việt. Đại hội bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh là Chủ tịch danh dự, đồng chí Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương. Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội, ngày 5/9/1955. (Ảnh: Tư liệu TTXVN). 

Sau Hiệp định Giơnevơ vào tháng 7/1954, ngày 10/9/1955, Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất đã quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội đã thông qua cương lĩnh Mặt trận, chính sách đại đoàn kết toàn dân, vai trò và nhiệm vụ của Mặt trận đối với cách mạng nước ta trong giai đoạn mới. Ở miền Nam, ngày 20/12/1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời đã kịp thời đề ra nhiều chủ trương chính sách nhằm đoàn kết toàn dân chống đế quốc Mỹ và bè lũ độc tài tay sai. Ngày 20/4/1968, Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam được thành lập nhằm đoàn kết và tranh thủ thêm tầng lớp trí thức, tư sản dân tộc tiến bộ ở thành thị nhưng chưa tham gia Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. 

Sau khi thống nhất nước nhà, tháng 01/1977, Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất quyết định thống nhất ba tổ chức: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, lấy tên chung là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thông qua chương trình hoạt động và Điều lệ mới nhằm đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân để cùng nhau phấn đấu xây dựng Tổ quốc Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, XHCN và tích cực góp phần vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới.

Trải qua các thời kỳ cách mạng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau (Hội Phản đế đồng minh, Mặt trận dân chủ Đông Dương, Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương, Mặt trận Việt Minh, Mặt trận Liên Việt…), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp to lớn với dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quan trọng trong mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trong thời kỳ phát triển mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Mặt trận tăng cường đoàn kết toàn dân, phát huy cao độ nhân tài, vật lực của mọi thành phần kinh tế, mọi tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, đồng tâm nhất trí đưa đất nước phát triển với tốc độ cao hơn, hiệu quả kinh tế xã hội lớn hơn, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, bảo vệ vững chắc độc lập của Tổ quốc, đưa đất nước hội nhập với tiến trình phát triển của thế giới.

Phát huy tinh thần đoàn kết để phát triển bền vững

Đại đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh, là cội nguồn của mọi thắng lợi dưới ngọn cờ tập hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tinh thần đoàn kết dân tộc là vũ khí chính trị không thể thiếu để nhân dân ta phát huy sức mạnh tổng hợp của mình trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh tại PC Đà Nẵng trong những năm qua đã đúc kết rằng: việc phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể cùng với sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ là nền tảng để đạt hiệu quả, vươn đến thành công. Thời gian qua, Đảng bộ PC Đà Nẵng luôn xác định mục tiêu xuyên suốt của đơn vị là làm tốt công tác Đảng cả về tư tưởng, tổ chức và kiểm tra giám sát. Sự đoàn kết thống nhất về tư tưởng và hành động của đảng viên, CBCNV là nhân tố quan trọng, đảm bảo sự thành công trong mọi hoạt động của đơn vị.

PC Đà Nẵng trao hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Đoàn Phước Phúc (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) 

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty luôn quan tâm lãnh đạo công tác bố trí, bổ nhiệm, đề bạt hay luân chuyển cán bộ nhằm đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, CBCNV, nhất là học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cơ hội, cục bộ.

Ngoài ra, trong những năm qua, Công ty cũng hưởng ứng tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận các cấp phát động như: “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…, nhất là làm tốt công tác phối hợp với với chính quyền địa phương và Mặt trận các cấp trong việc khảo sát, xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo PC Đà Nẵng trao số tiền 300 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 (tháng 8/2020)

Trải qua 90 năm hình thành và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ rõ: đại đoàn kết toàn dân tộc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Đảng, là truyền thống quý báu, là bài học lớn có ý nghĩa chiến lược quyết định sự thành công của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng sẽ là bài học kinh nghiệm để Đảng bộ PC Đà Nẵng ra sức phấn đấu, đoàn kết tập thể, làm tốt công tác xây dựng Đảng, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận các cấp phát động, nỗ lực đi lên trong quá trình xây dựng và phát triển, làm tốt nhiệm vụ cung cấp điện an toàn, liên tục với chất lượng và dịch vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Quốc Khải - Trường Long

10:08 - 20/11/2020  |  437 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU