Đảng ủy PC Quảng Nam: Tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

15:26 - 16/06/2021  |  263 lượt xem

Chia sẻ
Thực hiện kế hoạch số 30-KH/ĐU, ngày 31/5/2021 của Đảng ủy Công ty về "Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" (gọi tắt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng), ngày 11/6/2021, Đảng ủy PC Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho 316 đảng viên và hơn 500 CBCNV là quần chúng ở 15 điểm cầu và qua hệ thống Micosoft Teams từ Công ty đến các đơn vị cơ sở.
Đảng ủy PC Quảng Nam: Tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đảng ủy PC Quảng Nam tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị được tổ chức dưới sự hướng dẫn của tiến sỹ Nguyễn Dũng Anh - Trưởng khoa Lãnh đạo học và Chính sách công, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III.

 
Tiến sỹ Nguyễn Dũng Anh hướng dẫn tại Hội nghị

Hội nghị quán triệt các nội dung gồm: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021- 2030; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025…

 
Cán bộ, đảng viên và CBCNV học tập qua 15 điểm cầu truyền hình


 Cán bộ, đảng viên học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII qua hệ thống Micosoft Teams 


 Đồng chí Nguyễn Hữu Khánh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại hội nghị

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị. Thông qua đợt học tập này, cán bộ, đảng viên, người lao động PC Quảng Nam nắm vững những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII; tạo sự chuyển biến trong nhận thức, thống nhất ý chí và hành động; tạo tiền đề nền tảng quan trọng cho quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chương trình hành động của Đảng ủy Công ty ở các chi bộ cơ sở trong thời gian tới.

Hoàng Phượng

15:26 - 16/06/2021  |  263 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU