PC Quảng Bình: Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 2021

13:15 - 09/11/2021  |  556 lượt xem

Chia sẻ
Với mục đích thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nâng cao ý thức thượng tồn pháp luật, tuân thủ quy chế quản lý nội bộ của EVN, EVNCPC, PC Quảng Bình đã triển khai một số hoạt động với nhiều nội dung và hình thức phù hợp.
PC Quảng Bình: Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 2021

Công ty xây dựng clip tuyên truyền về các chính sách pháp luật

Để hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2021, PC Quảng Bình đã đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiểu quả về công tác tuyên truyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; quán triệt đầy đủ các Bộ luật, Nghị định, Thông tư, hướng dẫn có hiệu lực qua các mốc thời gian, tạo chuyển biến trong ý thức chấp hành pháp luật của CBCNV. Đồng thời, PC Quảng Bình ban hành thông báo số 4329/QBPC-TTBVPC ngày 30 tháng 9 năm 2021 về việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật, tập trung vào tháng 10 và tháng 11 (cao điểm từ ngày 10/10 đến ngày 10/11), với chủ đề “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng, phổ biến quy chế quản lý nội bộ, quy trình nội bộ theo Đề án chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam; triển khai văn bản số 4482/EVN-PC ngày 30/7/2021của EVN về việc thực hiện đề án nâng cao năng lực, tổ chức hoạt động pháp chế”.

Trên cơ sở chủ đề, điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ của Công ty, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tập trung vào công tác hoàn thiện quy chế quản lý nội bộ; công tác tổ chức thi hành pháp luật và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng CBCNV làm công tác truyền thông; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác truyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại đơn vị.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động tích cực được Công ty triển khai như: Treo băng rôn với khẩu hiệu tuyên truyền “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “CBCNV Công ty Điện lực Quảng Bình gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”; “Sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật” trên bảng chữ điện tử; thi đua tham gia viết bài về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để đăng tải trên website trên góc pháp luật của Công ty và EVNCPC.

Bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả cùng sự quan tâm của lãnh đạo Công ty, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích lực, đa dạng, phong phú, đưa các chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước kịp thời đến với CBCNV, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật.

Kim Anh

13:15 - 09/11/2021  |  556 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

💥 💥 💥 EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

💥 💥 💥 EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

10:26 - 30/05/2022  |  21862 lượt xem