PC Đà Nẵng: Sơ kết 6 tháng tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

08:33 - 11/08/2022  |  333 lượt xem

Chia sẻ
Ngày 4/8/2022, PC Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 do đồng chí Lê Hồng Cương – Bí thư Đảng ủy Công ty chủ trì.
PC Đà Nẵng: Sơ kết 6 tháng tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

Các đại biểu làm Lễ chào cờ

Theo đó, thực hiện chương trình hành động chủ đề năm 2022 của thành phố Đà Nẵng là “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, Đảng ủy PC Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 29-NQ/ĐU về triển khai nhiệm vụ năm 2022 nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn thành phố và trong các dịp lễ, tết; tiếp tục triển khai, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động.

Cụ thể là các nội dung trọng tâm: Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 45-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 48-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng chuyên đề hằng năm từ năm 2022 - 2025; Hướng dẫn số 37-HD/BTGTU về “Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về vấn đề cấp bách trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng”; Kế hoạch số 14-KH/ĐU của Đảng ủy Tổng công ty về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh”; Hướng dẫn số 19- HD/ĐU về “Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty chú trọng tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022); 91 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022); kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2022), ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); ngày Quốc tế lao động 01/5; vận động đảng viên tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Đồng chí Trần Đình Lành – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty báo cáo tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy PC Đà Nẵng đã cử 18 cán bộ tham gia Hội nghị trực tuyến toàn thành phố quán triệt và triển khai kết luận số 21-KL/TW, Quy định 37-QĐ/TW và một số văn kiện mới của Đảng; cử 17 cán bộ tham gia Hội nghị trực tuyến về thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương khóa XIII; cử 6 cán bộ, đảng viên tham gia các lớp Trung cấp lý luận – hành chính do Đảng ủy EVNCPC và Thành ủy Đà Nẵng tổ chức; cử 4 đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; công nhận chính thức cho 4 đảng viên dự bị, kết nạp 3 quần chúng ưu tú vào Đảng và đề nghị Đảng ủy EVNCPC xem xét kết nạp đảng cho 01 quần chúng.

Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 theo đúng chỉ đạo của cấp ủy các cấp; thực hiện nội dung “5 xây”, “3 chống” theo Chỉ thị 29-CT/TU của Thành uỷ; Quy định 37-QĐ/TW của Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ Công ty không để xảy ra tình trạng tham nhũng, không có cán bộ, đảng viên, người lao động vi phạm pháp luật. Đảng ủy đã chỉ đạo Công đoàn phối hợp với chuyên môn triển khai Quyết định số 5366/QĐ-EVNCPC của Tổng công ty Điện lực miền Trung về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, trong đó có 2 nội dung trọng tâm là tổ chức đối thoại và tổ chức Hội nghị Người lao động. Sau Hội nghị Người lao động đã sửa đổi, bổ sung và ban hành lại 2 quy định nội bộ áp dụng trong Công ty, đó là: Quy định chấm điểm bình chọn CBCNV tiêu biểu; Quy định xét thi đua hàng tháng. Đây cũng là cơ sở tạo sự công bằng, công khai, minh bạch, dân chủ trong phân phối tiền lương, tiền thưởng; công tác thi đua khen thưởng đến với người lao động.

Đồng chí Lê Hồng Cương - Bí thư Đảng ủy Công ty trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong 6 tháng đầu năm, PC Đà Nẵng thực hiện sản lượng điện thương phẩm 1.353,99 triệu kWh, đạt 48,5% kế hoạch năm, tăng 1,84% so với cùng kỳ; chỉ tiêu tổn thất điện năng thực hiện 4,86%, các chỉ tiêu về tài chính, kinh doanh, dịch vụ khách hàng, đầu tư xây dựng đều thực hiện tốt.

PC Đà Nẵng cũng đã vận động CBCNV đóng góp hơn 01 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội từ thiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Công ty đã xây dựng 7 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn thành phố; đóng góp Quỹ tương trợ xã hội của Tổng công ty Điện lực miền Trung hơn 162 triệu đồng; đóng góp “Quỹ phòng chống thiên tai” gần 66 triệu đồng; ủng hộ Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng 200 triệu đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn…

Đảng ủy PC Đà Nẵng cũng đã lãnh đạo tổ chức Công đoàn thực hiện công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho người lao động; lãnh đạo Đoàn Thanh niên; lãnh đạo Hội Cựu chiến binh… hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bí thư Đảng ủy Công ty Lê Hồng Cương phát biểu kết luận Hội nghị

Nhìn chung, trong 6 tháng qua, Đảng bộ Công ty đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, các mục tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ đề ra cơ bản đều đạt được; sản xuất kinh doanh ổn định; đời sống CBCNV được đảm bảo; tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ được phát huy; công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới; vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được khẳng định.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy PC Đà Nẵng tiếp tục lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Đảng ủy lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện phục vụ yêu cầu phát triển KT - XH thành phố Đà Nẵng và các ngày lễ, sự kiện quan trọng trên địa bàn; thực hiện tốt chủ đề năm của Công ty là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả đầu tư”; phấn đấu thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật Công ty đã đăng ký với Tổng công ty Điện lực miền Trung; hoàn thành các chỉ tiêu về tài chính, kinh doanh và dịch vụ khách hàng EVNCPC giao; không để xảy ra tai nạn lao động, tai nạn giao thông; đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động…

Lê Hải

08:33 - 11/08/2022  |  333 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Một gia đình hạnh phúc

Một gia đình hạnh phúc

10:20 - 07/09/2022  |  17599 lượt xem