Từ 15/6/2023, giá bán điện cho sinh viên và người lao động thuê nhà được sửa đổi, bổ sung

09:06 - 12/05/2023  |  615 lượt xem

Chia sẻ
Ngày 21/4/2023, Bộ Công Thương đã ra Thông tư 09/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 quy định về thực hiện giá bán điện và Thông tư 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT. Một số nội dung quan trọng tại Thông tư 09/2023/TT-BCT như sau.
Từ 15/6/2023, giá bán điện cho sinh viên và người lao động thuê nhà được sửa đổi, bổ sung

Ảnh minh họa

Thứ nhất, bổ sung trường hợp cấp điện mới cho mục đích sinh hoạt, thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện, chấm dứt hợp đồng mua bán điện, thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ ấn định trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng sử dụng điện thì mức sử dụng điện của từng bậc được điều chỉnh theo số ngày thực tế của kỳ ghi chỉ số công tơ đó.

Trước đây, quy định trên không có tại Điều 10 - Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện.

Thứ hai, Sửa đổi quy định giá bán lẻ điện sinh hoạt cho sinh viên và người lao động thuê nhà (bên thuê nhà không phải là một hộ gia đình):

- Đối với trường hợp bên thuê nhà có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, thường trú (xác định theo thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện) thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà).

- Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

- Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì Bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào Thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện; cứ 04 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt, cụ thể: 01 người được tính là 1/4 định mức, 02 người được tính là 1/2 định mức, 03 người được tính là 3/4 định mức, 04 người được tính là 1 định mức. Khi có thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thông báo cho bên bán điện để điều chỉnh định mức tính toán tiền điện.

Trước đây, theo Thông tư 25/2018/TT-BCTcủa Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương (Thông tư 25/2018/TT-BCT) quy định về thực hiện giá bán điện: "Bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn”. Hiện nay, thực hiện Luật Cư trú năm 2020 quy định về việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, Thông tư 09/2023/TT-BCT đã sửa đổi: "Bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào Thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện”.

Thứ ba, Bên bán điện được phép yêu cầu bên mua điện cung cấp thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện để làm căn cứ xác định số người tính số định mức khi tính toán hóa đơn tiền điện.

Theo Thông tư 25/2018/TT-BCT: “Bên bán điện có quyền kiểm tra, yêu cầu bên mua điện xuất trình sổ đăng ký tạm trú hàng tháng để xác định số người tính số định mức khi tính toán hóa đơn tiền điện”, còn hiện nay, căn cứ theo thông tin về cứ trú tại địa điểm sử dụng điện để xác định số người số định mức khi tính toán hóa đơn tiền điện.

Thứ tư, theo quy định mới, việc xác định bên mua điện sinh hoạt có các hộ sử dụng điện dùng chung công tơ sẽ được xác định theo Thông tin về cư trú của hộ gia đình tại địa điểm sử dụng điện.

Trước đây trong trường hợp có thể kê khai được số người thì cứ 4 người căn cứ vào sổ tạm trú hoặc danh sách cán bộ, chiến sĩ có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị đối với lực lượng vũ trang được tính là 01 hộ sử dụng điện để áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt; nay sẽ dựa theo thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện hoặc danh sách cán bộ, chiến sĩ có xác nhận của thủ trưởng đơn vị đối với lực lượng vũ trang.

Thiên Thanh

09:06 - 12/05/2023  |  615 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

08:51 - 25/09/2023  |  42214 lượt xem