Thông tin đấu thầu

Ngày gửi Dự án Nội dung gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
24/04/2018 Central Power Solar Plant Project.

Package No. 01/EPC-SolarCPC: Design, Supply, Construction, Installation, Testing, Commissioning, Insurance, Technology transfer and Training for preparation of production - Central Power Solar Plant Project.

Đấu thầu rộng rãi quốc tế

27/04/2018 07/06/2018
17/04/2018 Trạm biến áp 110kV Trung tâm Nha Trang và đấu nối

Gói thầu CPC-TTNTrang-G01: Cung cấp máy biến áp

Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn hai túi hồ sơ

23/04/2018 15/05/2018
11/04/2018 Bổ sung tính năng hệ thống HNTH EVNCPC

Gói thầu 18CNTT-G09: Cung cấp và lắp đặt thiết bị quản lý truy cập từ mạng ngoài vào hội nghị trực tuyến

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Qua mạng

11/04/2018 23/04/2018
23/03/2018 Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng thuộc dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

CPC-JICA-ĐNPC/HV-CL-VTTB/02: Cung cấp dây dẫn trung, hạ áp các loại

Đấu thầu rộng rãi trong nước

23/03/2018 24/04/2018
23/03/2018 Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng thuộc dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

CPC-JICA-ĐNPC/HV-CL-VTTB/01: Cung cấp cáp ngầm trung, hạ áp các loại

Đấu thầu rộng rãi trong nước

23/03/2018 24/04/2018
23/03/2018 Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối quận Sơn Trà - Đà Nẵng thuộc dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

CPC-JICA-ĐNPC/HV-CL-VTTB/02: Cung cấp dây dẫn trung, hạ áp các loại

Đấu thầu rộng rãi trong nước

23/03/2018 24/04/2018
23/03/2018 Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối quận Sơn Trà - Đà Nẵng thuộc dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

CPC-JICA-ĐNPC/HV-CL-VTTB/01: Cung cấp cáp ngầm trung, hạ áp các loại

Đấu thầu rộng rãi trong nước

23/03/2018 24/04/2018
23/03/2018 Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ; quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thuộc dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản...

CPC-JICA-ĐNPC-VTTB/05: Cung cấp thiết bị đóng cắt

Đấu thầu rộng rãi trong nước

23/03/2018 24/04/2018
23/03/2018 Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ; quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thuộc dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản...

CPC-JICA-ĐNPC-VTTB/04: Cung cấp cách điện 24kV, phụ kiện trung hạ áp các loại

Đấu thầu rộng rãi trong nước

23/03/2018 24/04/2018
23/03/2018 Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ; quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thuộc dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản...

CPC-JICA-ĐNPC-VTTB/06: Cung cấp tủ điện trọn bộ

Đấu thầu rộng rãi trong nước

23/03/2018 24/04/2018